lunes, septiembre 15, 2003

Mujeres virtuales

Life is what happens to you while you're making other plans.
Robert A. Heinlein


:,,,,,,,iXr;r;;;;;;;rXa7,     rX77,.              77a8WMW8aaaaaaaaaaaaaaa2BB00080
,,i,,,,,. ;r;;;;;;7a7 ..;r7aMMMW@Zri ,.. i, ,0M@Zaaaaaaaaaaaaa27ZB0000
,:,,,,,,,,.Xr;;;;rSS . . 0M0aaaaaaaaaaaaa2BW0000
,,,,,,,,,, ;;r;rXaX iXBMMM2i . :M@Zaaaaaaaaaaa27ZB000
:,,,,,,,,. i.;727 .r i,,..Z@M2ii i WM0aaaaaaaaaaaXZB008
,,,,,,,,,,;772Z ;a0S7r :MWZaaaaaaa2SrZB088
,,,,,,,,,,:77i . a80aWMMMMMMMMWSi MMZaaaa2X7SBB0880
,,,,,,,,,..X7 8M8aa22BWWB00880
,,,,,,,,::i. aM82X8W00000000
,,,,,,,,:7 , XMZ2W000800000
,,,,,,,,;, XSr .;S0WaXi, 8Ma@008000000
,,,,,,,i: ii88 Z0; ;S7i iXBWWMX. ZB@00Z000000
,,,,,,:7 .:;.,07 WW: .7r. :: . BMB00000000
,,,,,:r. .: S0Z:.. .. i, . . MM08000000
,,,,:r . ,S ; , i , iS, S, Si .M@0000000
. :i . .2r ;X 77:r ,00 2i : i27Z M; , S 8. 8S 2MB000000
.i2Si XXi;WZr78B;Sr, ,a@M ,2Wa: :;;i ,; .rar . i iSi MM800000
7X2;: .i XrX;;XXi;S, 7XZMMr ;2a7ZX:: X r B . XrB .S. i .Z8 iMB00800
rX: . ,Z; :iii;: ;MS2MM;.:8@r,2,:S SS. ii i .XX. i,:r :M7 MW00880
7..8 r S: : i7;;:,.ia7 WMr8MMZri8M@82rXa , r.X@ . ; B;r ;7Z ; SM WM00008
,X:2 ; .72S7X. 2r :MMWMMM0X 0MWMWSXZr,r,rii7@, , S Z M M .Z ZM00000
:7,; :,ii SSXM7i;i:2,.BM@@@@Ma7 MMM@MSXa0;;7 X iZ ;: 02.i M 7: 8 @@W0000
X 2: :Z;ra.;;X. rrX;iMMWWW@MZ2i@Ma ia 77Xa;S,,:r W7 8 287. B0@0B@W
; a, :rS.7X .. ; a70B2MW@MMM; ;r2i iZ ;a 7 r , 0Z 8 S7X; rZM@W8S
;;S. . ,8; :; SMZ2MaMMMM; 8MMMMMM .XZX.8 :ri,. ,Wi 0 8;7 0@M82;
;;XX . :20; r .2WMBaMMa7 :XMXWMMMMMM8 iSS@@..Xi , rZ ,8 M: . r SM0r
;;7S .i2 : .2WW0aM0B80XZBMM@WS8B0a20M ;Z;0Z:iSXi, rZ 78 0 . X :.
;;7S 27 , X iXMMBZ@MMMZ8W@W@@Z0WSZ0WW@MZ WS7@r iiW;. : XS 27 Z .:,
;;7r .28WM8.iS7 ;2MB8a0@@MMZ8008BWZMMMMMMBBM 0ZaX7Z ZXi. X @: Z . a :
;;77 rSW8MZ @:a rSM00BZMW@M2Z0MMaZ 2 .M2X0S; B7; , r , X ,.a .
;;7X rS0BB@@ M,@ ;7@00@SMWMWaMB. aMM. aZS@MM SM:W8S ZSS ; i 8 : ,iZ r :r
;;r7 ZMWa,XX;2 ;:Z:WWZZMMMMaaMMi0B28W@SM@ZZMMMMBaM.XB7X rS , 7; .r:r ;
;;;S; 8M Z7rW8ZMW00ZaaMMM0Z0MMMWMMMM@WMM@B8iBaM r; .: : :i r
;;;7r : 7 iaMMMZ ,aMSMWBB8ZMMSa8ZMM@MMMM@@MMMM@WWWW@MMBXX0aiX ,ir . : i i ; 7;
;;;rS: . ; Ba02, : MW888MX008ZSMWZ8Z0MM@WWWWWWWWWWWWWWWWMW:Z28 7, r. 7 7 : .;.
;;;;7X r i.2Z08BWMM;MSZWZW000088MBZ88ZZ0MWWWWWWWWWWWWWWW@MMri;ZSXS X .: , :,
;;;;;X2 : : rM@WWB0W28a8W2B00BB0ZM08800BZM@WWWWWWWWWWWWWWM0BZrr2. : :i
;;;;;;Xi 2ZMB000008000BZ00WMrMZ8088WWWMMM@WWWWWWWWWWBWMM2Baa;2a; i . r
;;;;;;r2:i S@WB000000000000B@i @8Za88@ .rWMMWWWWWWWWW@MMZZBBZiXaXZ S a
;;;;;;;r:a M@M000000000000WZ SMZMMBZWZ,M .WM@WWWWWWWW@MSZ80@8;72W; :X i W
;;;;;;;rrS. BM@00000000000@8 MM8MMMWMMMMZ BW@WBWWWWW@MMa800B0X7Z8 ,;7 M
;;;;;;;;;XZ2. M@@0000000000W2 :8MBWMZ r2 :MM@WWWWBWW@W2Z000WM7S0 , ii; 7M
;;;;;rXSZZ;, @MWB00000000BMr. 2i BBi S@M@WWWWWWW@M@Z8000W0;2, S ;i BM
rXSaZ2r, M2@B00000000BMW2Z@MWMMW@M@MMMM@@WWW@M@ZZ000WWXr.: ., ;,i: a@W
Xri XB8WB000000000BWW0WBZWMZ00ZZZMWMMMMMB8Z800Ba7;S8X i;:i; 7M@0
7 8@X00000000000BMMMM@MMMMMMMMMBZa8B@2Z8000@M8SBr .7 ir :MM00
,i i;S . BW@@B000000BMM2iiaMWi i70BZZZ8000B@ZaX8r X .i , aMM00
iri,:..SSSS 8W2000000WM8iri 8MM : XW800000BW8ZXBX i :r 7 ZMMB
.i. ;Sr 7rrS, BM@@B000B . :B .XSMiMMB80000WW2Za0, i,:r i ;i MM
.ri,.S7r7,7;;r2; 7MWWB00WMrXaS22ZMaM@SXr,XM080000B8SXZ2 ,28Z:ii;; i .,,. @
i:. :7;irr;;;;rZ, BMMW00W@:.;X72;iai,,. XW00000BMBaZ, .;ZWS .:: , ZMZ ,,,
i;: ,77;;rr7ri;;rS MMMWBWMM; ,XZB@M@B0000W@WZi ir;;raZ0: ,, ,:2 MBMi ,,,,,
;:..Sr;iriiri;riir;i .MMMW0WMMMMMMMMMWB000000@M8S .S8ZXr;ZaZZ; XZ0Sia@2MM ,.
ii,.X7;;r;i;;iiXX;,i7S;; MMMW00000088808000B@MMX r8ZZ2S2SS2a; .S0ZSSSSr02SM, 8,
7:, ;7;;;ri;;;:SZaS77X7aS7 :MMM@B00000BWWMMMMWS raZ2XXXXS2Za:,:rZ8aSXXXXXiZ27MM: .@S
:i:.,Xr;;;rXriir 72222Z;,;, i 8MMMMMMMMMW8Xi iXZaSXXXXXX2r,,.;2aSXXXXXXXrrZXWWMM
,:, ir;;;i;7;;;:aXXXXS2ZZaZ22XSa2:,,. .. i;7X222SXXXXXXXXX7,iiraSXXXXXXXXX28a0W00MM2.,


Como buscar a una de carne y hueso...
Y sólo encontrar en la red fotos de alguien que no conoceré.
Sachiko Kokubu es la chica de arriba, again.

No hay comentarios.:

Widget By Devils Workshop