domingo, diciembre 21, 2003

de poligonos a ascii

Y bueno, después de tanto hablar de Mary Jane, hace falta que esté aquí y adorne un poco la negrura de esta página:


::::::::i::i::i:,: . . iii,..,       ,:,.,:    .,,,i    .. .:,,::::,i   ::::iiiiiiiii

::::::::i::i::::,,,::;:, .:::. .ii7XXX7i, Xr;;;;r;;r:, .. . .,,::::,i i:::iiiiiiiii
iii:::::::::::i:i;ii::.,,:. :;i;777rrr7rrX; irrr777777r77ri,, .. i:,:::.,:: i::iiiiiiiiii
ii;iiiiiii:ii:i: :ii::i,..,;;rrrrrrr;rrrX: .,;r;;;i;rrrr;r;r7i. .. .,::,,,:::.: ,i:::iiiiiiii
iiirr;rr;rr;rrrr:.7i::: ,rrr7rrrr;;;;;;;r7. .i7;;r;;;;;r7rrrr777:. .ii,.,,,:::i .i,::iiiiiiii
,,:.. . .: .;r;r7rrrrrr;;;;;rrXX7X7X7XXX7rrrr;;;;;;r77X7, :,::::,., .;:,:iiiiiiii
. :iri7r:,iiiir;;;r777i i:::;XXXXX7i;;;;iiirrr, :i::::i, i:,,:iiiiiii
,. ;r;;rriii:i;;rr7X7. . . ...:7rr7rrriiii;7r, ,i:i::. i:,,iiiiiiii
.. ..,. iirr;r .rr;rr;rrX7, .rX77;;ii:.. .,i;r;;;iii;;rri .i: ii:,,:iiiiii
.,. i:i;;i irr;rr7XXi ;77r;rirrri .,,,. ,;X7r;;i:irX: . ,. , ii:,,:i:iiii
:i::.. . ,..,iiii;i:;7r;;r77i ,7Xr;r:;;, .i...,,,.. :r77r7ii;77, .:i, ,i::,,:;iiii
i;;;;;rrr77ii; ,.. ,,; ,;iirr;r7rr .XSXr7i .. ,..;;;....:r:., ,777;iirrr: . :. ;::,,.:iiii
:::::::::i;,:i... ,.;S.i;iirr7X7i ,....,,:..,ii:,.,ii,.. .iiXXr;. :7X;i;rrr . . ;::::,:iiii
,i:::::::i ,, . .,, ,.:;iirr7X, .,.........,.:..,,,,;i;; 7;; ,r77: :rr;i;ri : i::::,.;iii
:::::::::i.i....::i .;ri;;;77, :7;. .,,,... ..i. ,.i;rr:,ri;;;ii;r7i ;r;;ir7. i:::::.iiii
,:::::::i:.i . :..ri ir;;;rX, ;Xrr7X7r. ;;. .ir;;;;iii;iiii;7; ;7r;irr. . ;:,:::,:iii
,i::::::i,i: .., :i; r;;7r 77;;r;: .r8MM0, ,. :;iiiiii;;iiii;rr, ;;;;rr: ,i,:::,,,ii
.i:::::i:,i ..:ii:: ir;X; .;r;;, ;a@MMMMMMMMMS. ;7r;;;;;;;i;iiii;;ri,:iii;;ri :,,:::,,.i
;::::::.: .,,:ri;r;rr7i rXri 7ZMMMMMMM@W@MMMMMWX i7r;;i;iiiiiiii;rri,;;rr7r. :,:,:::,,:
;::::i:,i .:,,.,i7:iXXr ;7: X0MMMMM@WWWWWWWWWWMMMMM2 ir;iii:iiii:i;;;;;:i;.;7r :i.,::::,:
ri:::::; ,, ..rX; .;: .8MMMMMWW@@W@@@@@WWWWWWWMMMM@; ;r7X;rrrrrri;ii;i ..;r7. .:..:,:::,
:i::i,.: .,ii;r. :iX7: BMMM@WWWWWWWWWWWWWWWWW@WW@W@MMMM2. ,XX7;;;;r:::ir7,.;rr77 :i ..,,::
:;::i,.; .,:,:ii;r;r; XWMMM@WWWWWWWWWW@@@@@@@@WWW@WWWWWMMMMa ,r7rr;;;i;;;r7;i.rrX: ;, :.:,::
,;::i.,ii,:iiiii;;ir SMMM@WWWWWWWWW@WW@WWWWWW@WWWW@WWWWW@MMMMB. :r77rrrr;;;rr: :rrX, ;:.:.,,,:
.;::i. :;:;r;iiii;;X iWMMWWWWWWWWWWWW@W@WWWWW@@WWWWWW@@W@WWB@MMM@: irrrr7rr77r:ir;7; :i::,,,,,
iiii. ii:;iiiiii;rr iMM@WWWWWWWWWW@WWWW@W@@W@WWW@@WWWWWWW@@@@MMMMB, .i;i;i:;;;r irr7 i. ,,.,:
.:i,i..rii;iiiii;;7. .ZMMWW@@WWWWWWW@W@WWWWWWWWWWWW@WWW@WWWWWWWWWMMMM@: ;;i;ii;r. rr7; ;..:i .:
ii:i. .i;;iiiii;r; SMM@WWWBWWWWWWWWWWWWW@WWWW@@WWWWWW@@@W@W@WWWWWWMMMM7 rr;ii;rr rrr7 i:,..:i:
i;:;. ;;iiiiii;r; XMM@MMMM@WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMM7 :Xr;;r, ir;7 ii.:, ::
,iii .ii;iiiiii;7, :WMMMMMMMMMMMMM@WWWWWWWW@WWWWWW@@@WWWWWW@@MMMMMM8i ,;rr . X;7i i:. i:
,,i; .;i;iiiiii;7. rMMM2, :;ZBMMMMMMMMMMMM@@@WWWWWWBW@MMMMMMMM@Z: iai .., ;rr; ; ,
::ii ,;i;iiiiii;7: iS: .7ZMMMMMMMMMMMMWWWW@MMMMMar XMMMMMMMr .,, :rr7. ; .. :
,;; .:i;;iiiii;7: r@MMMZ; ,,2@M@WW@@M2 X@MMMMMWWMMM2. ., ,r;r :. ..
,;i , ;i;iiiii;7. aMMMMMMMMMMMSi 7M@WWW@M0 SWMMMMMMMMMMMMMM7 ,.,777, .. ....
.;; :.:i;iiiii;7: rMMM@WBWWMMMMMMMM8i :WM@WWWWMM@i .aMMMMMMB;;XZMMMMMMMMZ ...r77; ......
.;i.:,,;i;iiii;7i aMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMM@W0MM@WWWWWWMMMMMMMMWi r0@a ..i;77; ......
;;:,..r:;iiii;7. 7MMMMMMZ. :rS@MMMMMMWWWW@WWW@@MMWi ;. SMMMMa, ., i;7rr ......
.,;:.. r:iiiii;7. r807 .S; .;8WBMM@WW@WWWW@@87S2Z; :MMMMMM8 SMM8 . 7;r7r: ......
.7:,.i;ii;iii;7, aMMMMM2 2MMM8;7aS2BMMWWWWWWW@MMMMMW;iX8MMMMM7 ZMMMa X;r7;: ......
::,, ,iii;iiiiri. .BMM. MMMMMWi :8MMMMM8ZZZ2SM@WWW@WWWW@Zr77;;i .2MMMMM7 , .;7;X ...
,,. .iii;iiiirr. 2MMMa iXaaZ2aSa;r;77782aZaZM@WWWWWWWM0ZXXS2XXSaBMMMMM@WMMX , ;iX;7 .. :
:... :ii;iiiii7.. i0MMMM0; .. .;78MMMM82Z2WMWWWWWWW@MMMMMMMMMMMMM@WWWWMM8. .:X.Xr7 .. ,r
i.,..iii;iiiii7 . r0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@W@MBaZZMWWWW@WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMM8 Xr Sr7 .. ;
i,...; ;riiiiir aWWM@WWW@@MMMMM@@@WWWW@W@M2ZS@@WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW@M0 7; i7X . :i
:ii::: rr;iiiiri, .8B08M@WWWWWWWWWWWWWWWWWWWM8Za0MWWWWW@@WWWW@@WWWWWWWWWWWW@MB. X; i7X ....:.
ii;iiiir;i XMWZW@WWWWWWWWWWWWWWWWWW@MZZZXM@@@@WWWWWWWWWWWWWWWWW@WWWMMMX X7.i77 ..
.r;;iiir ; rM@0BM@WWWWW@@WWWWWWWW@@M0aZ8SM@WW@M@W@WWWWW@WWWWWWW@W@MMMMa Xr ,77 .....
. . ,. 7i;;iir.: XWM2SWMWWWWWW@@WWWWWWW@M0SZ88a@M@M80@WWWWW@@W@WWW@WWWW@MMX, Xr;r7X .....
. . iiiii;;r ,@MM8ZM@WWWWWWWWW@@WWWWMaXaaXZ2@MWSX8@@@@WWWWWWWW@WWWW@M0 Xri,;7 .....
..,. ri;;i;;iii,XBMM0aMWWWW@@WWWWWWWWW@M08Z2SXrB888@@WWWWWWWWWWWWWWWWMM8; . rrii;7 .....
....::. r;:;;;;.;; :ZB0Z@MWWWW@WWWWWWWWWW@MMMMM@MMMM@@WWWWWWWWWWWWWWWWWMM2 . ;7i;;7 . ...
,i::::: r:;i,r i7: ,0BB8@@WWWW@@@WW@WWWW@WW@MMMMMMMMMMMMMMMMM@WWWWWWWWMM; .. :r;.;7 i....
...: .: ;i;;;X :Xr i8MW0M@@@WWWWWW@WW@MMMMMMMMMMMMMMMMMMWZSaW@@WW@@@MMB, ,. .7;irr .....
.,ii; ::ii;;7 rX: 700BB@@@WWWWWWWWMMMMMW02r ZM@WW@WWBMMM2 ,. 7;;ri ,....
. i;:i;...i:;;i ,Xr i0W@@MWW@@@W@WWW7 . .. aMMM@WWWW@MMM2 ... .7;;ri ... .
. :ii:i: . i;;;7 ;X. r8MMMMMWWWWW@WM@8X, ,:,.. .aMMM@WWWWW@MMM2 ,. . r;;ri : ,
.. ,,;;;i i r::ir rXi .. 2BBWWMMM@@WWWMMMMW2, r2MMMM@WWWWWMMM@; ,, . .7;rr. , .
.. :.. , .,r;i;7; .Xr .. .S880MMMM@WWWWMMMMMMMMMMMMMMMM@WWWWW@MMMX ,..,,. 7;:i ,...
:r :.. ... .:;i:r7..X7: .... rZ2XSZBMM@WWWWW@@MMMMMMMMM@WWWWWWMMMMa, ........ .;ri; ,...
.. .,.,i,.. :ir .X; iX; ... 700aSSXZBMM@@WWWWWW@WWWWWWW@WWW@MMM0i ......... ;r:, ,...
., ,i:,::::,::,,.77 rri . r8M@2aXX7a@MMMWWWWWWWWWWWWW@WW@MMBX .;i...........iri. i. .
. ., .. ..ii :r; .,: .20@ZZMMBZSXX8MMM@WWWWWWWWWWWW@MM8r ,,,., .......:..rr . .. .
.,,7; ,XX..,, ,SWMWZ7a80XXXr72@MMM@W@@@@@MMM@02X: ,,,..i. .... :,.:rr ;.:
...i;i :7..,. ,8M@a222a00B8aSrXSaBM@MM@WWBZaZB0i,..,,,.;Xr ..i:.,. ;7; . i;i
;ri, ri. 78MXXBMMMMMMMMMMW88aXXXXS22ZZBMM0. .,,,,,.ii...:,.:; 77
..7r;, :i. aMMZWM@WWWWWWWW@MMMMMMMMMMMMMMMM2 .:.,.. .,: .::,:7r7
. ;r;. .. SMM82WMWWWWWWWWWWWWWW@@@WWWW@WWM8S .. ......:.. .:,. .
7;;. . aMM@0@WWWWWWWWWWWW@@W@@@W@@@WWMMBr .,,,,,........ ., .,..
,rii: SMMMM@WWWWWW@WW@@WWWWW@@@@WMMMa. .. ,....... .. .,
;7rX7: SMMMMMWWW@WWWWWWWWWWWWWWW@M0; ..,:,,...,.77..
;77: .WMMMMM@@WWWW@@W@WWWWWWMMW; .,.X;
X7 rXSr ;WMMMMMMMMWWWWWWW@MMMM0, . .r;
.aMMM2 :r77: aMMMMMMMMMMMMMM8, . .
;MMM0W@S i7X. .rrSSSSii ,,.
X7. SMW0MM8, :Xi iX ..:.
;0MMS iMMMM@0: i. 788, 8MMM 7MM8 ,:
;ZMM@@MB: .MMMMM8 7MMMWS: 2a ,0MMMMMZS2Si,:
;0MMMMMMMMM0 :MMMMM@a; .@MMMMMMMMW2;. ,20MMMM@WMMM8WMM08Z2;
0MMMM@WWWWW@MMM@ rMMMMMMM0MMMWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWBWWM@r7MMM@aZWBS7aZri
.;r80aX00MMM@WWWWWWW@MMMW, ZMMMMMMM@WWWWWWWWWW@@WWWW@@WW@WWWW@MM2 ;MMMMZirZZaZBW@W027.
iZ8@0Z2r;r8MMM@WWWWWWWWMMM8 SMMM@WW@WWWWWWWWWWWWWWWWWW@WW@WW@MM, 2MWWMMX.X2X7722aZ8B02i
,i::XaZa2Xii;WMMMWWWWWWWW@MMMW rMMM@WWWW@@@WW@WW@WWWW@WW@WWWWMMS @MWWMMZiiaaX7XSSSS2a8B0r,
,;2a0Z7,:rXS22Xi.iZB@WWWWWWWWWWMMMMX :ZW@@WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWM8. ZMMWW@MMa:S2SX7SSSSSSS2ZZSa2.

No hay comentarios.:

Widget By Devils Workshop